Dokumenty


Názov dokumentu Download
Vízia a stratégia Domu pokojnej staroby n.o., Gbely
Etický kódex zamestnancov Domu pokojnej staroby n.o., Gbely
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (2% dane)
VZN Mesta Gbely č. 2/2019 O výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb - platné od 01.04.2019
Náležitosti potrebné pri nástupe do DPS n.o., Gbely
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti
Domáci poriadok Domu pokojnej staroby n.o., Gbely
Organizačný poriadok Domu pokojnej staroby n.o., Gbely
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018