Rekonštrukcia v DPS II. Hudecova


Dátum článku: 09-12-2019


Nakoľko vyšší vek so sebou prináša aj isté pohybové obmedzenia a fyzickú slabosť, pozeráme sa na toto obdobie realisticky a zodpovedne a snažíme sa v našom zariadení zamerať na zabezpečenie dostatočného komfortu, praktickosti a bezpečnosti pre prijímateľov sociálnych služieb odkázaných na našu pomoc. Preto bola v mesiaci november v Dome pokojnej staroby v budove na Hudecovej ulici realizovaná rekonštrukcia spoločnej kúpeľne na 2. poschodí a vytvorený bezbariérový prístup do budovy. Najdôležitejším kritériom pri rekonštrukcií bola funkčnosť, ústretovosť k potrebám obyvateľov i personálu a v neposlednom rade i estetika. Hlavným cieľom bolo zlepšenie kvality poskytovaných služieb, skvalitnenie bývania, modernizácia vnútorných i vonkajších priestorov so zámerom povýšenia štandardu. Rekonštrukčné práce boli vykonané počas plnej prevádzky zariadenia, preto sme boli spokojní s dodržaním termínu ukončenia prác zo strany dodávateľa. Ďakujeme personálu ako aj samotným obyvateľom za výdrž a pochopenie.