Dokumenty


Názov dokumentu Download
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017
Vyhlásenie 2% dane za rok 2017
Domáci poriadok
Potvrdenie bezinfekčnosť
Organizačný poriadok Domu pokojnej staroby n.o.. Gbely
Náležitosti potrebné pri nástupe do zariadenia
VZN Mesta Gbely č. 3/2016 O úhradách za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb - platné od 01.01.2017
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby